Informace pro rodiče – organizace školního roku – zápis do 1. tříd

Aktuální informace, upozornění:

Seznam učebních pomůcek pro školní rok 2018/19:

1. ročník          1.A.třída sešity 

2. ročník           Sešity 2a         Sešity 2. B

3. ročník           Sešity pro 3. roč 2018-19       POMŮCKY PRO 3.třídu 2018-19

4. ročník           sešity, pomůcky 4.r 2018-2019

5. ročník           SEŠITY 5a sešity      5.ročník 2018-2019

6. ročník           Sešity 6. a 2018-2019       Sešity 6. B 2018-2019

7. ročník           SEZNAM SEŠITŮ 7.B 2018 -19

8. ročník           Seznam sešitů pro 8 .B    Sešity budoucí 8. A 2018-2019

9. ročník           Seznam sešitů 9.A_2017_2018

 

Organizaace školního roku 2017/2018:

  • Vyučování začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek června 2018.
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
  • Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.(Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. )
  • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech 10. dubna 2018 od 14. 00 hod. do 17.30 hod. v 1. patře budovy školy.

kritéria.k přijímání.do.1.ročníku

Do 30. dubna 2018 by měli rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa).

K zápisu s sebou potřebujete svůj občanský průkaz, rodný list dítěte. Přítomnost Vašeho dítěte je nezbytná.


Citace doporučení:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Informace k zápisu  – MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

Sdělení pro přijímání 5ti letých dětí k základnímu vzdělávání – MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-k-prijimani-petiletych-zaku-do-1-rocniku-zakladni?highlightWords=odklad+%C5%A1koln%C3%AD+doch%C3%A1zky

Odklad školní docházky:
Zákonem stanovené podmínky pro povolení odkladu povinné školní docházky
V souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je ředitel školy oprávněn povolit odklad povinné školní docházky pouze v případě, že je žádost zákonného zástupce doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce tedy musí vždy řediteli školy doložit obě výše uvedená doporučující posouzení.

Zatímco k pojmu „odborný lékař“ je v těchto Právních výkladech zveřejněn samostatné stanovisko (stanovisko č. 5), na tomto místě je vhodné se zastavit nad pojmem „příslušné školské poradenské zařízení“.
Příslušnost školského poradenského zařízení zakotvená v § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je příslušností věcnou. V souladu s § 5 a 6 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, se jedná o vymezení toho, který typ školského poradenského zařízení bude v daném případě příslušný k posouzení školní zralosti konkrétního dítěte.
Z § 6 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 72/2005 Sb. vyplývá, že ke zjišťování speciální připravenosti žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku je věcně příslušné speciálně pedagogické centrum jako typ školského poradenského zařízení.
V ostatních případech je v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 72/2005 Sb. věcně příslušná ke zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku pedagogicko-psychologická poradna jako typ školského poradenského zařízení.

Příslušnost školského poradenského zařízení ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v žádném případě nelze posuzovat jako příslušnost místní. Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost zákonného zástupce obrátit se se žádostí o zjištění školní připravenosti dítěte na školské poradenské zařízení v určitém územním obvodu. Je tedy na rozhodnutí zákonného zástupce, na které věcně příslušné školské poradenské zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení se obrátí.

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakladni-vzdelavani
Spádové obvody naší školy:
(dle obecně platné vyhlášky měst J. Hradec č. 6/2008)
http://www.jh.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=50527&slozka=48383&xsekce=50453&detail_claim=11025&

Ulice našeho města:

Anglická, Balbínovo náměstí, Belgická, Bezručova, Bratrská, Denisova, Dobrovského, Francouzská, Jakubská, Jemčinská, Karla Čapka, Karlov, Komenského, Masarykovo náměstí, Mládežnická, Mlýnská, Na Palici, Nábřeží Ladislava Stehny (Nábřežní), náměstí Míru, Nežárecká, Nové Stavení, Panská, Pod Hradem, Růžová, Rybniční, sídliště Pod Kasárny, Svatojánská, Školní, Štítného, U Plovárny, U Samotníčku, U Stadionu, Václavská 1. část od Vídeňské ulice až po ulici U nemocnice včetně č. p. 93 ( čp. 37 – 39, 17, 59, 60, 93 – 111, 128 – 131, 387, 544), Vídeňská  1. část:  od Vajgarského mostu až po čp. 23 včetně (č.p. 2 – 16, 20, 23, 24 – 37, 126, 508), Za Kostelem, Zahradní, Zárybniční

 

Obce:

Bednáreček, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Lodhéřov