Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Na základě zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 200/1990 Sb. se budou konat jednotné písemné přijímací zkoušky (jednotná zkouška) z oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

 

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení budou probíhat následujícím způsobem:

 1. Písemné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech pro čtyřleté obory 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019, pro šestileté a osmileté obory 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019. Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na dny 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Přípravu, distribuci, zpracování, hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Váha písemné přijímací zkoušky bude minimálně 50 %, přičemž se uchazeči započítává lepší výsledek (každý uchazeč může jednotnou zkoušku v rámci 1. kola PŘ konat dvakrát). Váha prospěchu na základní škole, případně dalších skutečností, je součástí kritérií, která stanovuje ředitel příslušné střední školy.
 2. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitel střední školy – hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledky přijímací zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení), dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 3. Na středních školách s obory vzdělání s talentovou zkouškou procházejí výběrem formou talentových zkoušek, které se konají v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná zkouška se nekoná. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává od 5. února do 15. února. Uchazeč si může podat 2 přihlášky i na ostatní obory středního vzdělávání.
 4. Při přijímání ke vzdělání na konzervatoři uchazeči procházejí výběrem formou talentových zkoušek, které se konají v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná zkouška se nekoná. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává od 5. února do 15. února. Uchazeč si může podat 2 přihlášky i na ostatní obory středního vzdělávání.

Uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku ve střední škole. Netýká se to uchazečů podávajících přihlášky do oborů ke vzdělání s talentovou zkouškou (na základě § 62 a §88 školského zákona).

První kolo PŘ

Informace k přijímacímu řízení bude zveřejněno:

 1. s talentovou zkouškou do 31. 10. 2018
 2. do ostatních oborů do 31. 1. 2019

– na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Podávání přihlášek

 1. do 30. 11. 2018 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 2. do 1. 3. 2019 do denní formy vzdělávání střední školy.

 

Průběh

 1.  talentová zkouška v pracovních dnech 2. – 15. 1. 2019
 2.  talentová zkouška (konzervatoř) v pracovních dnech 15. – 31. 1. 2019
 3.  přijímací řízení pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou v pracovních dnech 22. – 30. 4. 2019
 4. přijímací řízení pro ostatní obory v pracovních dnech 22. – 30. 4. 2019.

 

Pozvánka na PŘ

 1. vykonání přijímací zkoušky, talentové zkoušky v 1. kole – 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 2. informace o požadavcích na přijímací zkoušky + předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném kole + kritéria přijímacího řízení.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 1. do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem
 2. není-li přijímací zkouška jen přijímací řízení, střední škola zašle písemné vyrozumění o nekonání písemné zkoušky, přiřadí registrační číslo, vydá soupis přijatých uchazečů – týká se učebních oborů
 3. v dalších kolech bez zbytečného odkladu
 4. pořadí uchazečů pod registračním číslem – přijatí i nepřijatí uchazeči
 5. zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně.

 

Zápisové lístky

 1. předání jednoho zápisového lístku zákonnému zástupci proti podpisu nejpozději do 30. 11. 2018 (obory s talentovou zkouškou) a do 15. 3. 2019 (ostatní obory denního studia). Zápisové lístky budou vydány na naší škole v průběhu měsíce listopadu 2018 (obory s talentovou zkouškou) a v průběhu měsíce února 2019 (ostatní obory, termín bude upřesněn na web. stránkách a dále prostřednictvím žáků 9. ročníku)
 2. musí být doručen na příslušnou školu, kde byl žák přijat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – doporučeně či osobně
 3. zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou.

 

Odvolání

 1. odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola PŘ

 1.  s vyhlášením dalších kol se vyhlašuje i termín, dokdy nejpozději podávat přihlášky
 2. je možné podat libovolný počet přihlášek, na každé přihlášce se uvádí pouze jedna škola

Upozornění

 1. Díky tomu, že střední školy učí podle ŠVP, jeden obor může mít různou náplň na různých školách (příklad: ekonomika podnikání může v rámci ŠVP na jedné škole znamenat zaměření na informatiku, logistiku, nebo ekonomiku, …), proto doporučujeme se zajímat o náplň jednotlivých oborů – informace na webových stránkách dané školy, případně navštívit dny otevřených dveří.
 2. Z  procesu podávání přihlášek zcela vypadlo prostřednictvím základní školy, v níž uchazeč plní povinnou školní docházku, a podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců. Na naší škole pro žáky 9. ročníků vyplňujeme plně přihlášky do 22. 11. 2018 (obory s talentovou zkouškou) a 7. 2. 2019 (pro ostatní obory). Žáci 9. ročníku doručí výchovnému poradci podklady pro vyplnění přihlášek do 22. 11. 2018 pro střední školy s talentovou zkouškou a do 31. 1. 2019 pro ostatní střední školy čtyřletých, šestiletých i osmiletých oborů. Po tomto termínu  potvrzujeme přihlášky vyplněné zákonným zástupcem žáka.
 3. Přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami. Je přínosné přiložit kopie osvědčení, diplomů, atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl. Dále doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Užitečné informace na internetu:

 

www.cermat.cz                     www.seznamskol.eu             www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz                         www.uiv.cz                            www.scio.cz

www.job-tip.cz

 

přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019