Školní jídelna

Aktuálně:
Na základě zvýšení cen potravin a energií navyšujeme ceny stravného od 1.1.2015

I. skupina strávníků 7-10 let cena oběda 21,-Kč (měsíční záloha 630,-Kč)

II. skupina strávníků 11-14 let cena oběda 23,-Kč (měsíční záloha 690,-Kč)

III. skupina strávníků nad 15 let cena oběda 25,-Kč (měsíční záloha 750,-Kč)

Dle platné stravovací vyhlášky – směrnice 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 upozorňujeme na alergeny vyskytující se v stravování:

alergeny

Jídelní lístek

Objednávky stravy přes internet:

Vážení rodiče,

Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu.

Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy
1. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (2499). Nyní jste nasměřováni do „své“ jídelny.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.
4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
5. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz .
6. Objednávku na další den musíte provést stejně jako na terminálu v jídelně, tzn. pouze do 14:00.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

při Základní škole Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Vyhláška ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky ministerstva zdravotnictví

Kategorie strávníků a cena stravného:

I. kategorie                                 strávníci 7 – 10 let            cena oběda                        21 Kč (měsíční záloha 630 Kč)

II. kategorie                                strávníci 11 – 14 let          cena oběda                        23 Kč

(měsíční záloha 690 Kč)

III. kategorie                              strávníci 15 a více let       cena oběda                        25 Kč

(měsíční záloha 750 Kč)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (včetně prázdnin), ve kterém
dosahují věku podle kategorie I – III.

II. Provozní pokyny

1. Přihlášení nového strávníka:

– strávník nebo jeho zák. zástupce (v době od 11:00 do 14:00h) se přihlásí u vedoucí ŠJ, která strávníka

zaregistruje, projedná způsob úhrady nákladů na stravování, poučí o provozu ŠJ, o způsobu objednávání

2. Způsob placení:

– složenkou – strávník si tuto složenku vyzvedne u vedoucí ŠJ vždy dva pracovní dny před prvním

pracovním dnem následujícího měsíce, doklad o zaplacení stravného předloží ke kontrole vedoucí ŠJ,

– bezhotovostní platba (inkaso) – provádí se ve stejných termínech jako platba složenkou, pokud není

stravné strženo z účtu, strávník obdrží složenku, dále postupuje jako v předchozím případě,

– výše měsíční zálohy na stravné je rovna nákladům za třicet odebraných obědů,

– o prázdninách (červenec a srpen) se inkasa neprovádějí, zůstatek stravného se převádí do dalšího

stravovacího období.

3. Způsob odhlášek a přihlášek obědů v době nepřítomnosti – neúčasti:

– na dobu neočekávané nepřítomnosti ve škole si může žák odhlásit oběd na den následující do 14.00 hodin

(např. telefonicky – tel.: 384 361 281)

– první den nemoci je možný odběr oběda do jídlonosiče

– princip přihlášení před nástupem do školy je obdobný jako při odhlašování

– totéž platí i pro ostatní strávníky

– rovněž je možné využít klasického postupu jako při objednávání čipem.

4. Objednání a registrace odběru stravy

– objednání oběda na příští pracovní den i potvrzení výdeje oběda probíhá elektronicky pomocí čipu ( v ojedinělých případech „ručně“ u vedoucí ŠJ).

5. Odhlášení strávníka:

– strávník nebo jeho zák. zástupce (v době od 11:00 do 14:00h) se přihlásí u vedoucí ŠJ, odhlásí odběr

III. Organizační pokyny

1. Obecně:

– obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:40 h do 13:45h

– při ztrátě čipu je strávník povinen si zakoupit u vedoucí ŠJ nový

– strávníci se mohou seznámit s jídelním lístkem, který je umístěn na nástěnce u terminálu pro objednání

– připomínky k provozu ŠJ hlásí strávníci vedoucí ŠJ, popř. řediteli školy

2. Žáci školy, popř. pedagogický doprovod:

– žáci přicházejí do budovy ŠJ v doprovodu pedagogických pracovníků

– spořádaně vstupují do objektu ŠJ a ukázněně se řadí do fronty

– vyučující předává žáky učiteli, který vykonává dozor,

– výdej probíhá za dozoru pedagoga, popř. kuchařek ,

– v případě, že žák čip nemá, řeší tuto skutečnost s vedoucí ŠJ

– jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě

– žáci dodržují hygienu stolování, dodržují všechna bezpečnostní opatření (poučení o BP na začátku roku)

– za čistotu stolů během výdeje žákům odpovídá kuchařka, která vydává polévku,

– pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy

a použitého nádobí a příborů, dohlíží na bezpečnost stravujících se žáků

– případné úrazy hlásí žáci neprodleně pedagogickému dozoru,

– pedagogický dozor dbá na to, aby výdej obědů probíhal v klidu tak, jak to umožňují prostorové

podmínky a počet přítomných žáků

3. Ostatní strávníci

– pedagogičtí pracovníci školy, provozní zaměstnanci, popř. ostatní strávníci se snaží podle svých

možností stravovat mimo provozní špičku ŠJ

V Jindřichově Hradci 01.09.2011

Zpracovala: Jana Duchoňová

vedoucí ŠJ