Osobnosti J. Hradce

Významné osobnosti Jindřichova Hradce

Cílem projektu bylo zvýraznit osobnosti, které působily v Jindřichově Hradci nebo měly významný přínos pro město. Žáci se o těchto významných lidech učí v předmětech: dějepis, český jazyk a literatura, hudební výchova, popřípadě fyzika, občanská výchova. Mnohdy si žáci dostatečně neuvědomí, jaký význam tito lidé měli pro naše město. Ve výuce dějepisu jsou tyto osobnosti zařazeny do určitého historického období, ve fyzice se žáci dozvídají o vynálezech a objevech realizovaných v této době. V informatice zpracují všechny informace v PowerPointu a doplní fotografiemi, které sami nafotí, popřípadě si další údaje a fotografie sami najdou na internetu.

Organizace projektu:

Týden před realizací projektu kolektiv učitelů prodiskutuje probírané učivo, které se bude vztahovat k předem zvolené osobnosti. Učivo se bude vztahovat k době, ve které osobnost žila. Témata budou probírána v 8. ročnících, žáci jsou předem seznámeni se zvolenou osobností. Zatím jsme zpracovali Bedřicha Smetanu a Adama Michnu z Otradovic. Plánujeme ještě tyto osobnosti: Bohuslav Balbín, Vilém Slavata, František Křižík. Dvě skupiny žáků po 12, kteří mají volitelný předmět informatika, budou zpracovávat výsledný projekt. Tito žáci jsou předem rozděleni do skupin po čtyřech s tímto zaměřením: jeden žák je zaměřen na dějepisné informace, ve své části prezentace potom popisuje historickou dobu, kdy tato osobnost žila. Druhý sbírá informace v hudební výchově, píše o hudebním stylu, který převládá v tomto období. Třetí žák bude zpracovávat fyzikální vynálezy a objevy této doby, čtvrtý žák je zaměřen na informatiku – zpracovává úvodní stránku prezentace a navrhuje design. V rozmezí 1 – 2 týdnů, se žáci v předmětech dějepis, hudební výchova a fyzika seznamují s hradeckými osobnostmi, své poznatky systematizují, třídí, aby byli schopni zpracovat prezentaci.

Hlavní část projektu spočívá ve zpracování prezentace v hodinách informatiky. V jedné skupině volitelného předmětu informatiky vzniknou tři hotové prezentace. Žáci si je mezi sebou kriticky zhodnotí a ve společné diskuzi hledají chyby. Nejlepší prezentace budou umístěny na internetu, bude zhotoveno výukové CD. Tyto prezentace budou v dalších letech sloužit jako výukové materiály pro ostatní žáky. V následujících letech budou vytvořeny ještě prezentace o dalších významných osobnostech.

Prezentace vytvořené v rámci projektu „Významné osobnosti Jindřichova Hradce „:

Bedřich Smetana (Formát: PowerPoint 2,6 MB)